Make your own free website on Tripod.com

Kjell & Aad Bosmans

programma
Home | Visie | programma | Biografie | Wil je ons bereiken? | Wil je ons steunen

  SAPERE AUDE

(durf te denken)

 

Open-VLD Halle is een liberale partij.

Het liberalisme is voor ons een progressieve beweging. Onze maatschappij verandert razendsnel en oplossingen uit het verleden bieden geen remedie tegen de problemen van morgen. Vroeger was het namelijk niet altijd beter. Wij verzetten ons daarom tegen elk conservatisme op politiek, sociaal-economisch, ethisch en ecologisch vlak en ijveren radicaal voor het recht op zelfbeschikking.

Vanzelfsprekend vinden wij de ‘klassieke’ beleidspunten heel belangrijk: veiligheid, netheid, wateroverlast,… kortom de kerntaken van elk stadsbestuur. We hebben hier de afgelopen legislaturen hard aan  gewerkt en we zullen dat ook blijven doen. Maar ook alle andere politieke partijen vinden deze zaken belangrijk, niemand zal immers zeggen dat ze bijvoorbeeld veiligheid niet belangrijk vinden. We gaan hier uitgebreid op in het volledig partijprogramma dat u kan terugvinden op:

Open-VLD onderscheidt zich echter van de andere politieke partijen door haar ideologisch gedachtengoed: de vrijheid van het individu en het recht op zelfbeschikking staan centraal waarbij we het belang van een efficiŽnte overheid niet mogen onderschatten.

Wij maken het verschil door de volgende punten.

Taal

Halle is een Vlaamse stad. De kennis van de Nederlandse taal is ook noodzakelijk voor een goede integratie. Maar Halle is ook een gastvrije stad waar iedereen welkom is ongeacht de taal die men spreekt. Wij willen niet meelopen met de taalextremisten. In administratieve zaken moet Nederlands de voertaal blijven. Op het privťdomein echter heeft iedereen de vrijheid te praten wat hij of zij wil.  Een openbaar bestuur heeft geen recht zich te bemoeien met het privť leven van de burger, of het nu gaat over de taal die men praat op straat of over de naam die men aan een handelszaak wil geven.

Onderwijs en Integratie

Liberalisme gaat over vrijheid. De vrijheid van elk individu om zichzelf maximaal te kunnen ontplooien. Daartoe zijn gelijke kansen onontbeerlijk. Het onderwijs speelt hierin een uiterst belangrijke rol. De taak van de stad moet erin bestaan een regierol te vervullen maar er ook op toe te zien dat kinderopvang en onderwijs aan alle leerlingen, ongeacht hun thuistaal, afkomst of socio-economische achtergrond, kan gebeuren met meer dan gewone aandacht voor gelijke kansen.  Verder moeten (anderstalige) nieuwkomers eveneens de kans krijgen zich in onze stad goed te voelen en zich te kunnen ontplooien.

Kerntakendebat

Een overheid is belangrijk. De markten zijn niet heiligmakend en niet alles is te koop of zou dat alleszins niet mogen zijn.

Anderzijds kan een overheid ook niet alle taken op zich nemen. Gezien de financiŽle crisis ook de Stad Halle treft zal de volgende bestuursploeg duidelijke keuzes moeten maken  uit wat de stad nog zal doen en wat niet. Hiervoor vinden wij een open kerntakendebat essentieel. De participatie van elke burger moet leiden tot een breed gedragen oplossing.

Racisme en discriminatie

Racisme en discrimatie worden in onze stad niet geduld.

Ook holebi’s en transgenders verdienen onze steun. Als twee mannen of twee vrouwen hand in hand over straat willen lopen dan moet dat kunnen in alle veiligheid.

Wij pleiten daarom daarom om:

         het gratis nummer van de Holebifoon te verspreiden via de diverse informatiekanalen

         voldoende materiaal ter beschikking te stellen in de bibliotheek

         de regenboogvlag uit te hangen op de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie

         de discriminatiemeldpunten te verspreiden

         relevante juridische, sociale en medische informatie te verspreiden

         Via het onderwijs sensibiliseringscampagnes te promoten

Dit zijn minimale inspanningen waardoor deze burgers zich ook welkom en beschermd voelen in de stad, de kans krijgen zichzelf te ontplooien en te bewijzen, ongeacht zijn of haar afkomst. 

Ondernemen

Halle is en blijft een ondernemende stad. Ondernemers kunnen blijven rekenen op onze steun. Dit kan via ondersteuning van braderijen, jaarmarkt, kermissen, of andere winkeldagen en -evenementen.

Lokaal winkelen zullen we steeds aanmoedigen. Dit kan via:

         promotie- en imago- ondersteunende projecten  (verkiezing van de beste buurtwinkel, promotie buiten de stadsgrenzen, enz.)

         buurt en wijkontwikkeling (bevraging: wat wordt er verwacht van deze winkels, sterktes en zwaktes inventariseren)

         financiŽle stimuli (vestigingssubsidie daar waar het aan een minimumaanbod op wandelafstand ontbreekt, gevelrenovatie enz.)

Een lokaal ondernemersloket zou geen overbodige luxe zijn. Een centraal aanspreekpunt waar beginnende en bestaande ondernemers terecht kunnen om geholpen te worden door de soms hallucinante papierwinkel. Verder moeten we goed nadenken over lokale synergiŽn. Halle is geen eiland. Als Halse ondernemers problemen ondervinden om personeel te vinden en in Brussel een werkloosheid heerst van meer dan 25 % dan is er iets mis aangezien we op amper 15 km elkaar liggen. Overleg met Brussel en Waalse gemeenten zullen niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk zijn in de economische toekomst.

Duurzaamheid en ecologie

We zijn geen eigenaars van onze planeet, we kregen ze in bruikleen van onze kinderen.

Open-VLD wil bijzonder hard inzetten op het gebied van ecologie. O.a. meer en betere fietspaden, het ondersteunen van lokale transitie-projecten, autodelen (cambio), fietsdelen, behoud van bestaande parken en natuur en door de nodige aandacht te besteden aan de duurzaamheid van ons patrimonium.

Participatie in het beleid

Sociale media moeten de burger de kans geven veel actiever te participeren in het beleid. Open-VLD pleit sterk voor het uitbreiden van burgerinspraak door het organiseren van online-polls. Hierdoor kunnen we op een zeer snelle en efficiŽnte manier peilen hoe de bevolking staat tegenover bepaalde beleidsbeslissingen.